Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα, με το σύστημα προσφοράς: «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών»,  σύμφωνα με το  άρθρο 95 παρ.2α  του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 5.600.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης, της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Το έργο αφορά την κατασκευή των αγωγών ομβρίων οι οποίοι αποσκοπούν στη συλλογή και απορροή των υδάτων της περιοχής  Ακρογιάλι Νέας Περάμου καθώς και την κατασκευή  του Κεντρικού Συλλεκτήρα ΚΣ2 του Κακορέματος στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος (διαγωνισμού): 77342

Ο αριθμός ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 18PROC003810460.

Ακολουθούν η Περίληψη της Διακήρυξης, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 428,34 KB18/08/21 06:46:08
ΕΣΥ PDF 841,19 KB18/08/21 06:46:09
ΦΑΥ PDF 584,52 KB18/08/21 06:46:09
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 81,67 KB18/08/21 06:46:09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 372,72 KB18/08/21 06:46:09
ΣΑΥ PDF 977,94 KB18/08/21 06:46:09
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 944,88 KB18/08/21 06:46:09
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 614,46 KB18/08/21 06:46:10
ΤΕΥΔ PDF 1,05 MB18/08/21 06:46:10
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 851,37 KB18/08/21 06:46:10