Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 232.867,50€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 41.916,15€, απρόβλεπτα 15% 41.217,55€, αναθεώρηση 6.579,45 € και Φ.Π.Α. 77.419,36€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία στης Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λ.Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος), πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005327-5330 φαξ: 2132005359 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μ.Σκλαβενίτη.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 190,04 KB18/08/21 03:27:09
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 416,05 KB18/08/21 03:27:09
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 210,93 KB18/08/21 03:22:03
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 416,59 KB18/08/21 03:22:03
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 575,76 KB18/08/21 03:27:09
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 217,50 KB18/08/21 03:22:50