Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 12.200.000,00 Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153-157, FAX επικοινωνίας 210-9094155.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. συστήματος 75067) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα). Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΣΥ PDF 1,31 MB18/08/21 06:20:16
ΕΕΕΠ PDF 144,33 KB18/08/21 06:20:17
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 707,70 KB18/08/21 06:20:17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 331,80 KB18/08/21 06:20:17
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 640,39 KB18/08/21 06:20:17
ΤΣΥ PDF 496,13 KB18/08/21 06:20:17
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,23 MB18/08/21 06:20:17
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 11,95 MB08/09/21 04:36:16
ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ PDF 765,12 KB18/08/21 06:20:18