Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή  δικτύου ομβρίων στους Δήμους  Κορυδαλλού και Νίκαιας –  Αγίου Ι. Ρέντη», προϋπολογισμού 18.600.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 91188) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,36 MB18/08/21 10:59:39
ΕΕΕΣ PDF 54,57 KB18/08/21 10:59:40
ΕΣΥ PDF 1,25 MB18/08/21 10:59:40
ΦΑΥ PDF 1,28 MB18/08/21 10:59:40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 330,89 KB18/08/21 10:59:40
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 185,11 KB18/08/21 10:59:41
ΣΑΥ PDF 1,56 MB18/08/21 10:59:41
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 554,28 KB18/08/21 10:59:41
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 317,21 KB18/08/21 10:59:41
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 793,54 KB18/08/21 10:59:42
PLOT DWG 171,78 KB20/01/22 04:20:37