Η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 09.30π.μ. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 09.30π.μ. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Η επιτροπή διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου σε δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 04/10/2017 και ώρα 09.30π.μ. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει την σύμβαση εκπόνησης του έργου «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3500 θέσεων Βιοκλιματικό – Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», προϋπολογισμού 20.850.000,00  Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .

Η δημοπρασία θα γίνει στις 19-9-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , Τ.Κ. 11741, Αθήνα, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο 63 ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το άρθρο 65 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 11-7-2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αρ. προκήρυξης 2017/S133-273102).

Προσοχή: Δόθηκαν διευκρινήσεις την 04/08/2017 και την 08/09/17 οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία που ακολουθούν.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ΣΜΥΡΝΗ PDF 386,17 KB18/08/21 03:31:48
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕ PDF 164,08 KB18/08/21 03:31:48
ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ RAR 101,24 KB18/08/21 03:31:49
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RAR 1,28 MB18/08/21 03:31:49
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 2,34 MB18/08/21 03:31:49
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ RAR 5,22 MB18/08/21 03:31:49
ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ RAR 217,32 MB08/09/21 10:14:04
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 120,63 KB18/08/21 03:31:49
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2 RAR 356,46 KB18/08/21 03:31:50