Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό με ενσφράγιστες προσφορές , με μεικτό σύστημα, δηλαδή με συνδυασμό α) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε) και β) του άρθρου 9 του Ν.3669/2008 «μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών» για τα προβλεπόμενα κονδύλια απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία – ΟΚΩ – κ.λ.π.), η εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», προϋπολογισμού 9.900.000 € (με το Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ.2132065313, μέχρι και την 24/08/2016 ημέρα Τετάρτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους έναντι καταβολής τριάντα (30) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.

Η δημοπρασία θα γίνει την  30/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Ακολουθεί η περίληψη του Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PDF 166,93 KB18/08/21 02:01:08