Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, προϋπολογισμού 900.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 80745).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ακολουθεί η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,54 MB18/08/21 07:35:43
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 440,27 KB18/08/21 07:35:43