Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή παρόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων απορροής ομβρίων και συνδετήριων αγωγών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» προϋπολογισμού 59.992,02 € (μεΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, γραμματεία, Πειραιά Ν. Αττικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2132073707, FΑΧ επικοινωνίας 2132073773.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3/11/2015 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, Πειραιά Ν. Αττικής, από αρμόδια επιτροπή.

Ακολουθεί η Διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF 237,76 KB18/08/21 12:57:26
ΕΣΥ PDF 397,46 KB18/08/21 12:57:27
ΦΑΥ PDF 140,93 KB18/08/21 12:57:27
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 72,54 KB18/08/21 12:57:27
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ PDF 192,02 KB18/08/21 12:57:27
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 161,01 KB18/08/21 12:57:27
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 188,77 KB18/08/21 12:57:27