Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”,  προϋπολογισμού74.391,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Καλλιθέα, στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή την ημέρα του διαγωνισμού ενώπιων της Επιτροπής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 27η/01/2021 και ώρα 10:00π.μ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η  Διακήρυξη όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008012581 2021-01-15)

2. ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Σημείωση προς του συμμετέχοντες: Η οικονομική προσφορά  θα εκτυπωθεί από τη διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF1.016,64 KB19/08/21 08:21:04
ΤΕΥΔ DOC 104,00 KB19/08/21 08:21:04