Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)», προϋπολογισμού 806.451,61  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 82978).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/6/2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 4/7/2019, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,42 MB18/08/21 08:01:23
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 158,46 KB18/08/21 08:01:23