Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15» προϋπολογισμού 1.209.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 62833).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,62 MB18/08/21 06:25:44
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 413,73 KB18/08/21 06:25:43