Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με το σύστημα «των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) κ.λ.π. περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του έργου ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ , συνολικής δαπάνης 510.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , με προϋπολογισμό 510.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩΔ.Ε.υπόδειγμα τύπου Β

Η δημοπρασία θα γίνει την 20/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313-307-308, μέχρι και την 15/09/2016 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης Διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 271,02 KB18/08/21 02:06:02