Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) κ.λ.π. περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» η εκτέλεση του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313,  μέχρι και την 27/03/2014 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.

Η δημοπρασία θα γίνει την 1/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Ακολουθεί το αρχείο της περίληψης της Διακήρυξης.