Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής», με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15 / 04 / 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333 – 5330, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ. Ψαρομιχαλάκης.

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.