Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη τιμή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του π.δ.60/2007), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας»,προϋπολογισμού 813.008,13  € και ΦΠΑ  186.991,87 €.
Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 500, Τ.Κ. 11741, μέχρι και τις 22-04-2014, ημέρα Τρίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2065313, 213- 2065306, Fax επικοινωνίας: 210-6984020.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 24-04-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Λ. Συγγρού 80- 88, 5ος όροφος τηλ. 213-2065313, 213- 2065306 και fax: 210-6984020).

Ακολουθεί το αρχείο της διακήρυξης.