Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 288.338,31 € (Με Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, γραμματεία, Πειραιά Ν. Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2132073707, FΑΧ επικοινωνίας 2132073773.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/07/2016 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά οδός Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 2ος όροφος, Πειραιά Ν. Αττικής, από αρμόδια επιτροπή.

Ακολουθεί η Περίληψη της Προκήρυξης, η Προκήρυξη και τα συμβατικά τεύχη.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PDF 210,80 KB18/08/21 01:53:26
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PDF 3,66 MB18/08/21 01:53:26
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ PDF 116,87 KB18/08/21 01:53:26
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 544,69 KB18/08/21 01:53:26
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 181,13 KB18/08/21 01:53:27