Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  για την μελέτη:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

προϋπολογισμού 141.632,53 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 78229,1).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,42 MB18/08/21 07:00:06
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 534,54 KB18/08/21 07:00:07