Ο διαγωνισμός έχει παραταθεί σύμφωνα με την αριθμ. 2337/2017 (ΑΔΑ:ΨΥΕ7Λ7-ΟΜΙ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», προϋπολογισμού 4.022.706,39 Ευρώ  (πλέον  Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .

Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88 , Τ.Κ. 11741, Αθήνα, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο 63 ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το άρθρο 65 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 08-8-2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Αρ. προκήρυξης 2017/S150-311519).

Προσοχή: Η Οικονομική προσφορά δίνεται στην Γραμματεία της της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , Τ.Κ. 11741, Αθήνα, 5ος όροφος).

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα σχετικά αρχεία.

Προσοχή: Δόθηκαν διευκρινήσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία που ακολουθούν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 3,05 MB18/08/21 03:37:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 123,35 KB18/08/21 03:39:18
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΕΕΣ RAR 91,31 KB18/08/21 03:37:00
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ PDF 397,17 KB18/08/21 03:37:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ PDF 163,72 KB18/08/21 03:37:00
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 434,64 KB18/08/21 03:37:00
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PDF 577,29 KB18/08/21 03:37:01
ΧΑΡΤΗΣ PDF 3,81 MB18/08/21 03:37:01
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 894,84 KB18/08/21 03:37:01
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 2 PDF 571,99 KB18/08/21 03:37:01
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 3 (15/09/17) PDF 376,89 KB18/08/21 03:37:01
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 4 (03/10/17) PDF 442,86 KB18/08/21 03:37:01