Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογήαναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

Προϋπολογισμού: 36.683,78 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%)

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, την 20-12-2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών), από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και αξιοποίησης του ιδιόκτητου κτιρίου του ΟΚΑΝΑ επί της οδού Καποδιστρίου 43 στην Αθήνα, προκειμένου να λειτουργήσει ως μονάδα άμεσης παρέμβασης.

 Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 396,36 KB18/08/21 02:36:08
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 107,70 KB18/08/21 02:36:09
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 168,58 KB18/08/21 02:36:09
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 2,73 MB18/08/21 02:36:09
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡ PDF 40,03 KB18/08/21 02:36:09
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ B ΟΡ PDF 30,75 KB18/08/21 02:36:09
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟ PDF 49,07 KB18/08/21 02:36:09
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 77,99 KB18/08/21 02:36:09