Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύσσει διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης τη μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 144.864,93 πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη είναι η 8/1/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,91 MB19/08/21 08:07:18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 550,56 KB19/08/21 08:07:19
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 748,02 KB19/08/21 08:07:19
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 926,08 KB19/08/21 08:07:20
ΤΕΥΔ PDF 990,44 KB19/08/21 08:07:20