ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ»

Με την υπ’ αριθμ. 831/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η τροποποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμούμε ΑΔΑΜ: 20PROC006473750 και χορηγήθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των προσφορών κατά  δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως την Πέμπτη 28-5-2020 και ώρα 14.00, σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3β, του Ν. 4412/2016,  με ανάλογη προσαρμογή όλων των σχετικών προθεσμιών που αναφέρονται στη Διακήρυξη, καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρεται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ» συνολικού προϋπολογισμού 475.808,19  € (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 88344,1).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 3/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ PDF 349,50 KB18/08/21 10:07:53
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,74 MB18/08/21 10:07:53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 409,16 KB18/08/21 10:07:53
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF1.007,15 KB18/08/21 10:07:54