ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Διαγωνισμός έχει ανακληθεί. Αναρτήθηκε νέα προκήρυξη εδώ.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1. ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

2. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. 

3. ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

Αντικείμενο της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας 993.462.43 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.) CPV:71320000-7

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 02-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,37 MB19/08/21 08:39:00