Ο Διαγωνισμός ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ και θα επαναπροκηρυχθεί.

Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη Συλλεκτήρα Ομβρίων ΟΠ2ΚΝ Νότιας Περιοχής Δήμου Παιανίας», προϋπολογισμού 59.737,20€ πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη, Τ.Κ.153 51, 2ος όροφος.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/12/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 546,69 KB19/08/21 08:08:36
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 467,55 KB19/08/21 08:08:37
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 478,49 KB19/08/21 08:08:37
ΤΕΥΔ DOC 150,50 KB19/08/21 08:08:37