Στοιχεία για το διαγωνισμό του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ  ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ  ΟΔΟ  ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.016.129,03 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 1.334.094,65 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%  240.137,04 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 236.134,75 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά  με Γ.Ε. +Ο.Ε.  200.000,00 € Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.762,59 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων (κωδ. CPV: 45246400-7).

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η κατασκευή νέου συλλεκτήρα στην οδό Αλατσάτων με αφετηρία  το  υπάρχον  φρεάτιο της οδού Πάρσης στη Χ.Θ (0+327,30). Οι προτεινόμενες διαστάσεις του νέου αγωγού κατόπιν υδραυλικών υπολογισμών είναι  πλάτος 3.00μ και ελεύθερο ύψος 2,50μ.. Ο νέος συλλεκτήρας θα διέρχεται την οδό Ελ. Βενιζέλου με δύο αντίρροπες  στροφές μικρής ακτίνας R =15,00μ και μετά θα εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων. Στη διασταύρωση με την οδό Μ. Ασίας θα συμβάλλει σε  αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων της οδού Άλυος. Στη συνέχεια ο συλλεκτήρας θα διέρχεται κατά μήκος της οδού  Δέρκων εφαπτόμενος του  Δημοτικού πάρκου και θα καταλήγει στην οδό Κωφίδου σε υπάρχον  φρεάτιο όπου και θα συνδέεται  με  τον υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Στην όλη πορεία του ο μετατοπισμένος συλλεκτήρας θα οδεύει παράλληλα με τον υφιστάμενο παλαιό αγωγό και σε αποστάσεις έως 15,00 μ. και δεν θα διασταυρώνεται σε κανένα σημείο με αυτόν, πλην της θέσης στην οδό Ελ. Βενιζέλου όπου η διασταύρωση είναι αναπόφευκτη.

Κατά τη διαδρομή του συλλεκτήρα θα αντιμετωπισθεί και το θέμα των αγωγών ακαθάρτων με αντικατάστασή τους από δύο  παράλληλους αγωγούς  εκατέρωθεν  του  συλλεκτήρα, όπου  απαιτείται,  καθώς  και  οι συνδέσεις  ακαθάρτων  των  ακινήτων.

Το συνολικό μήκος του συλλεκτήρα ομβρίων θα είναι 533μ.μ. και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. Προβλέπονται  φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης σύμφωνα  με  τη μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.322,58 Ευρώ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1ο όροφο μέχρι και τις 23-6-2017, ημέρα Παρασκευή, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094152,3,7,8 FAX επικοινωνίας: 210-9094155.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης και τα τέυχη δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 198,02 KB18/08/21 03:16:59
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,17 MB18/08/21 03:17:04
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 74,29 KB18/08/21 03:16:59
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 389,93 KB18/08/21 03:16:59
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 579,15 KB18/08/21 03:16:59
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔDOCX 56,92 KB18/08/21 03:16:59