Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Οριοθέτηση κατάντη τμημάτων ρεμάτων Καλυβίων – Κουβαρά Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού59.442,71€ πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διαδικασία θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη, Τ.Κ.153 51, 2ος όροφος.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/03/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,05 MB19/08/21 08:39:50
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 335,45 KB19/08/21 08:39:50
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 678,64 KB19/08/21 08:39:51
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 688,93 KB19/08/21 08:39:51
ΤΕΥΔ DOC 170,50 KB19/08/21 08:39:51