Ο Διαγωνισμός δεν διεξήχθη. Θα οριστεί νέα ημερομηνία.

Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Οριοθέτηση Ρεμάτων Μάριζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης», προϋπολογισμού 74.019,49€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη, Τ.Κ.153 51, 2ος όροφος

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/11/2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη, Τεχνικά Δεδομένα και Σ.Υ., (ΤΕΥΔ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε word)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 618,09 KB19/08/21 07:52:52
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 434,64 KB19/08/21 07:52:53
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 469,20 KB19/08/21 07:52:53
ΤΕΥΔ DOC 170,50 KB19/08/21 07:52:53