Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Οριοθέτηση ρέματος Κακόρεμα ΧΚ1 Καλάμου Δ. Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 59.317,68€ πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διαδικασία θα διεξαχθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – Παλλήνη, Τ.Κ.153 51, 2ος όροφος

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09/03/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF1.000,70 KB19/08/21 08:39:47
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 577,71 KB19/08/21 08:39:48
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 781,77 KB19/08/21 08:39:48
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ PDF 750,81 KB19/08/21 08:39:48
ΤΕΥΔ DOC 157,00 KB19/08/21 08:39:49