Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016),  για την ανάθεση του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής (Πρώην ΔΕΣΕ)» προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 75385 )

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 07 η/09/2018, ώρα 10:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 13η/09/2018, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (758Ζ7Λ7-4Υ6).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 892,58 KB18/08/21 06:22:22