“ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ”, προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ με Φ.Π.Α. (Προϋπ/μός προ Φ.Π.Α. 161.290,32€)

ΚΑΕ 9771.07.001.11 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-12-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17-12-2018

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΣΥ PDF 621,53 KB18/08/21 07:00:18
ΦΑΥ PDF 532,41 KB18/08/21 07:00:18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 701,87 KB18/08/21 07:00:18
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 265,43 KB18/08/21 07:00:18
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 1,38 MB18/08/21 07:00:19
ΣΑΥ PDF 810,85 KB18/08/21 07:00:19
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PDF 418,26 KB18/08/21 07:00:19
ΤΕΥΔ DOC 213,00 KB18/08/21 07:00:19
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 640,20 KB18/08/21 07:00:19