Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης   dtexnikon.pn@patt.gov.gr   τηλ. 213 – 160 1670 και,  Γραμματεία,  τηλ. 213 – 160 1691, fax 213 – 160 1671.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 289,66 KB19/08/21 08:09:01
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 712,13 KB19/08/21 08:09:02