Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» άρθρο 86 παρ. 2 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού νέας τεχνολογίας led, σε αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στους κυριότερους οδικούς άξονες του δικτύου ΠΑΟΔ διοικητικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 6.355.255,68€

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος  (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 55559).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 12η /07/2018ώρα 17:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 18η /07/2018ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (7Χ5Ω7Λ7-ΩΡΕ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 353,46 KB18/08/21 06:09:16