Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης «αποκλειστικά τη συνολικά χαμηλότερη τιμή» (παρ. 1β του άρθρου 51 του Π.Δ.60/2007), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 20/02/2016.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20/02/2016, ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 30/03/2016, ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 05/04/2016, ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η Περίληψη Διακήρυξης.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ PDF 149,65 KB18/08/21 01:23:49