Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία, του άρθρου 3, παρ.α, του Ν.3669/2008, με το σύστημα προσφοράς: επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω στο συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν.3669/2008, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α15)».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι: 2.000.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ:23%) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.06.003.01).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα την νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους της διακήρυξης.

Αξία εργασιών με ΓΕ+ΟΕ (18%) και απρόβλεπτα (15%): 1.561.056,09€, αναθεώρηση: 64.960,17€ και ΦΠΑ: 373.983,74€.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β΄.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), Εθν. Αντιστάσεως 80, Τ.Κ.: 192 00, Ελευσίνα), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 763,85 KB18/08/21 01:02:23
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 186,50 KB18/08/21 01:02:23
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 189,78 KB18/08/21 01:02:23