Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα, με το σύστημα προσφοράς: «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών»,  σύμφωνα με το  άρθρο 95 παρ.2α  του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α18)», προϋπολογισμού 2.000.000,00€.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης, της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ..

Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος (διαγωνισμού): 77227.

Ο αριθμός ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 18PROC003803087.

Πληροφορίες, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο τηλέφωνο: 213 1601 382 (Β. Σφατίδου).

Ακολουθεί η Περίληψη της Διακήρυξης, καθώς και τα τεύχη της μελέτης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 402,37 KB18/08/21 06:46:14
ΕΣΥ PDF 164,81 KB18/08/21 06:46:14
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 338,88 KB18/08/21 06:46:15
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 64,38 KB18/08/21 06:46:15
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 59,45 KB18/08/21 06:46:15
ΤΕΥΔ PDF 217,74 KB18/08/21 06:46:15