Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Συντήρησης της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και αφού δημοσιευθεί η προκήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστόχωρο της Περιφέρειας Αττικής.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, τηλέφωνο 210-9219041 και 210 9094131.

Σημειώνεται ότι τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο site της Περιφέρειας Αττικής, αναρτάται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (τελευταία σελίδα ) με το οποίο θα λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες.

Ακολουθεί η  Διακήρυξη  με ΑΔΑΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,39 MB18/08/21 02:48:49