ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττικής, ΚΑΕ 9781.07.03301

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς.

Σας ενημερώνουμε ότι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος θα πρέπει να είναι σφραγισμένο από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με τη συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης, θα διατίθεται από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 2ος όροφος, κα Β. Αλιμπέρτη μέχρι και την 12/07/2017.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης c.vairaktari@patt.gov.gr, κα Χρυσάνθη Βαϊρακτάρη, τηλ. 213 2073743 και από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Αλιμπέρτη – τηλ. 213 2073781, fax 213 2073733

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 190,04 KB18/08/21 03:27:09
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 416,05 KB18/08/21 03:27:09
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 175,98 KB18/08/21 03:27:09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 65,43 KB18/08/21 03:27:09
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 575,76 KB18/08/21 03:27:09
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 218,00 KB18/08/21 03:27:10