Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ”» εκτιμώμενης αξίας 927.188,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλ. +030 213 2073782, κ. Α. Κοντογιάννης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 774,49 KB18/08/21 06:03:00
ΕΕΕΠ PDF 143,92 KB18/08/21 06:00:07
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 713,81 KB18/08/21 06:03:00
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 288,75 KB18/08/21 06:00:07
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PDF 322,78 KB18/08/21 06:00:08
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ PDF 146,26 KB18/08/21 06:00:08