Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2.γ του Ν.4412/2016 τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης: «ΥπηρεσΙες ΤεχνικοΥ ΣυμβοΥλου για την ωρΙμανση μελετΩν αντιπλημμυρικΗς προστασΙας της Π.Ε. ΔυτικΗς ΑττικΗς».

Εκτιμώμενης αξίας:  1.228.399,90 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

CPV:71300000-1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 14/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 2,39 MB19/08/21 09:06:01