Η Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 02-10-2023 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το πίνακα οικονομικής προσφοράς της Πρόσκλησης, για την προμήθεια δέκα χιλιάδων τριακοσίων έξι (10.306) λουκέτων για τις ανάγκες των Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των Περιφερειακών & Δημοτικών Εκλογών (και τυχόν επαναληπτικών αυτών) που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 02-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 156,00 KB29/09/23 11:51:54