Από την παρούσα σελίδα μπορείτε να μεταφερθείτε στην Πλατφόρμα Γεωχωρικών Δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να ενημερωθείτε για το σύνολο των εκτελούμενων έργων που χρηματοδοτούνται από το Φορέα μας.

Πέρα από την γεωαπεικόνιση των εκτελούμενων έργων μπορείτε να βρείτε χρήσιμες κι ενδιαφέρουσες πληροφορίες αναφορικά με τη φάση εξέλιξης τους, τα οικονομικά τους μεγέθη και άλλες συναφείς με την υλοποίηση τους λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως ο σκοπός λειτουργίας της ανωτέρω Πλατφόρμας είναι αποκλειστικά ενημερωτικός, τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχεία δεν αναθεωρούνται σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με πιθανές μεταβολές που μπορεί να λαμβάνουν χώρα και ως εκ τούτου δεν υποκαθιστούν την ανάγκη επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Φορέα.