Τίτλος Πράξης

logo igrotopoi GR small

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ιστοσελίδα Πράξης

www.atticawetlands.eu

Χρηματοδότηση Πράξης

Η Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόγραμμα GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ».

Ειδικός Στόχος: Καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα ευρωπαϊκά θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα.

3logos igrotopoi

          

Περιγραφή Πράξης

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» αφορά στην:

 • Βελτίωση της γνώσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για 50 υγροτόπους της Αττικής και επιστημονική τεκμηρίωση της οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών.
 • Επιστημονική τεκμηρίωση για λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης στις περιοχές: ρέμα Πικροδάφνης και της εκβολής του, έλος Βουρκάρι Μεγάρων, λίμνη Κουμουνδούρου, και παράκτιο έλος Σχινιά, σε εφαρμογή του μέτρου RBD06_SM07_041«Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή.

Μέσω του έργου παρήχθησαν:

α. Μελέτες επιστημονικής τεκμηρίωσης μέτρων διαχείρισης / αποκατάστασης τεσσάρων υδατικών συστημάτων και τεκμηρίωση οριοθέτησης 50 υγροτόπων.

β. Καταχώρηση 50 υγροτόπων της Αττικής σε βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους που διατηρεί το ΕΚΒΥ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «MedWet Web Information System», δημιουργία συνοπτικών περιγραφικών αναφορών (δελτίων απογραφής) και γεωγραφικών αρχείων κατάλληλων για διάχυση και ευρεία χρήση μέσω του διαδικτύου.

γ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δράσεων δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδα έργου και λογότυπο, πλατφόρμα για διάχυση πληροφοριών και δεδομένων), βελτίωση της επιχειρησιακής κατάστασης του φορέα υλοποίησης και των εταίρων μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Νορβηγό εταίρο.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του έτους 2017.

Φορέας Υλοποίησης

Περιφέρεια Αττικήςμε συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου τις εξής:

–      Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

–      Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

–      Διεύθυνση Περιβάλλοντος& Κλιματικής Αλλαγής

και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Εταίροι

 • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ)
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Διάρκεια Πράξης

18 μήνες

Προϋπολογισμός Πράξης

398.887 ευρώ

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής

151.217 ευρώ

Υπεύθυνη επικοινωνίας Περιφέρειας Αττικής

Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής

Δ/νση Περιβάλλοντος& Κλιματικής Αλλαγής

Αντιγόνη Γκούφα

Τηλ. 213-2101 106

Ηλ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr και antigoni.gkoufa@patt.gov.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 • Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
 • Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων – ΕΥΣΠΕΔ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Περιβάλλοντος – Υ.Π.ΕΝ.)
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (ΠΤΤΑ)
 • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ)
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
 • OrientGate: Ενα Δομημένο Δίκτυο για την Ενσωμάτωση της Γνώσης για το Κλίμα, στην Πολιτική και στο Χωρικό Σχεδιασμό
 • Εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ)