Τίτλος Πράξης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΡΟ Β’ – στο πλαίσιο της Πράξης “Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής”

Χρηματοδότηση Πράξης

Η Πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόγραμμα GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ».

Οι δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 3.1 – 3.6 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενδυνάμωση των Διμερών Σχέσεων (GuidelineforstrengthenedbilateralrelationsEEAandNorwayGrants 2009 – 2014)

3logos igrotopoi

     

Περιγραφή Πράξης

Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού προβλέφθηκε η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας, σε θέματα που αφορούν στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας υδάτων και σύνθεσης αυτών με ανθρώπινες δραστηριότητες, από το Νορβηγό εταίρο NIBIO – Norwegian Institute for Bioeconomy Research σε στελέχη της Περιφέρειας Αττικής και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών προβλέφθηκε να χρησιμοποιηθεί υφιστάμενο προσωπικό του Φορέα Υλοποίησης σε συνεργασία με το NIBIO. Από την Περιφέρεια Αττικής υπεύθυνοι για την εκτέλεση της πράξης ήταν: η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 2017.

Φορέας Υλοποίησης

Περιφέρεια Αττικής με συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου τις εξής:

–      Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

–      Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

–      Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Διάρκεια Πράξης

12 μήνες

Προϋπολογισμός Πράξης

17.000 ευρώ

Υπεύθυνη επικοινωνίας Περιφέρειας Αττικής

Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής

Δ/νση Περιβάλλοντος& Κλιματικής Αλλαγής

Αντιγόνη Γκούφα

Τηλ. 213-2101 106

Ηλ. Δ/νση: dperbna@patt.gov.gr και antigoni.gkoufa@patt.gov.gr

Δελτία Τύπου της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε πρόγραμμα ανάπτυξης Διμερών Σχέσεων με το Νορβηγικό Ινστιτούτο για τη Βιο-Οικονομική έρευνα (NIBIO)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι