ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Σκοπός της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού   Μηχανισμού για την ανάπτυξη και την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών   Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και την ευρύτερη υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί:  

 1. Στην υποστήριξη της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 2. Στην εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 3. Η επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρμόδια υπηρεσία σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

Ο   Κεντρικός Μηχανισμός λειτουργεί ως πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων, απαραίτητων για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.

Η ως άνω Πράξη εξειδικεύεται σε πέντε (5) Δράσεις

 • ΔΡΑΣΗ   Α. Επιστημονική και   Συμβουλευτική Υποστήριξη των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των   Κοιν.Σ.Επ. και των άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και   θερμοκοιτίδας.
 • ΔΡΑΣΗ   Β. Εκπαίδευση   ανθρώπινου δυναμικού
 • ΔΡΑΣΗ   Γ. Επιστημονική και   συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥΚΕΚΟ και άλλων συναρμόδιων με την Κοινωνική   Οικονομία υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και   Πρόνοιας, για την ανάπτυξη και προώθηση των Κοιν.Σ.Επ. και της Κοινωνικής   Οικονομίας.
 • ΔΡΑΣΗ   Δ. Διακρατική   συνεργασία
 • ΔΡΑΣΗ   Ε. Δημοσιότητα –   Διαβούλευση

Η Περιφέρεια Αττικής   συμμετέχει στις Δράσεις Α, Γ και Ε.

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων   Έρευνας
 • Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC Αττικής)
 • Περιφέρεια Αττικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

24 ΜΗΝΕΣ (31.12.2013 – 31.12.2015)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

750.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

36.000,00€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αλεξοπούλου Δήμητρα
213 2065221
dalexopoulou@patt.gov.gr

Μίσκα Μαρία
213 2065617
mmiska@patt.gov.gr

Μιχαλοπούλου Σοφία
213 2065100
smichalopoulou@patt.gov.gr