Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου MESSE, αναπτύχθηκε ένα κανονιστικό έγγραφο με τίτλο «Βιώσιμη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα- Προφίλ του Μέντορα», με προοπτική να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός νέου Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς παραδοτέου προτυποποίησης.

Το έγγραφο αυτό αναπτύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα Ευρωπαϊκά/ διεθνή πρότυπα όπως για παράδειγμα τα πρότυπα Διοίκησης και το πρότυπο ΕΝ 16114

1. Πρότυπο

Η ανάπτυξη ενός προτύπου περιλαμβάνει δημόσια έρευνα, ακολουθούμενη από την έγκριση και την τελική επικύρωση. Η απλότητα στην ανάπτυξη του προτύπου το καθιστά ιδανικό παραδοτέο για τη στήριξη ευρωπαϊκών νομοθετικών αναγκών, είτε όπου η ανάγκη τυποποίησης επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας είτε στηρίζει την πιστοποίηση. Οι αξίες που εμπεριέχει το Πρότυπο ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάπτυξης του είναι: η συναίνεση, η διαφάνεια, η εθνική δέσμευση και την τεχνική συνοχή.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Η Τεχνική Προδιαγραφή είναι ένα κανονιστικό έγγραφο που καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης. Η τεχνική προδιαγραφή παρέχει μια «κατάλληλη» λύση συναινετική / διαφανή σε μια ανάγκη της αγοράς, όπου δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο και συμβάλλει στην άμβλυνση των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών προτύπων. Μια τεχνική προδιαγραφή μπορεί να συμβάλλει:

– στη δημοσίευση πτυχών ενός θέματος που ενδέχεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την πρόοδο της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά όπου ένα ευρωπαϊκό πρότυπο δεν είναι εφικτό ή δεν είναι ακόμη εφικτό

– στην παροχή προδιαγραφών και μεθόδων δοκιμών στην αγορά

– στην παροχή προδιαγραφών σε πειραματικές συνθήκες ή / για εξελισσόμενες τεχνολογίες.

3. Τεχνική Έκθεση

Η Τεχνική Έκθεση είναι ένα ενημερωτικό έγγραφο που καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ή το Τεχνικό Συμβούλιο του Προτύπου. Μια τεχνική έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό περιεχόμενο των εργασιών τυποποίησης.

Η τεχνική έκθεση μπορεί να αποτελέσει ενημερωτικό έγγραφο σε περιπτώσεις όπου κρίνεται επείγουσα ή σκόπιμο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη βάση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα διαφορετικό είδος από αυτό που συνήθως δημοσιεύονται ως πρότυπο.

Η τυποποίηση, με την ποικιλία των παραδοτέων, είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τη διάδοση της γνώσης και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου. Η «Βιώσιμη Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – επαγγελματικό προφίλ του Μέντορα και του κώδικα πρακτικής” έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει το έγγραφο επί του οποίου μπορεί να στηριχθεί ένα επίσημο έγγραφο της τυποποίησης.