1.
ΕΡΓΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

MED 2007 – 2013:

1. SusTEn Mechanism

2. KnowinG

3. 2InS Clusters

 
SOUTH EAST EUROPE 2007 – 2013

1.  OrientGate

 
INTERREG IVC:

1. MESSE

 

ΙΝΤΕRREG EUROPE 2014-2020:

  1. MARIE

  2. e-MOPOLI

 

2. PROGRESS 2007 – 2013

1. WoMEn Mechanism

 

3. HORIZON 2020

1. SCENT