Τίτλος:S.M.E.s’ Innovation and Internationalization Support Clusters
Πρόγραμμα:

Άξ. Προτ. /

Στόχος ΕΠ:

Πρόγραμμα: MED 2007 – 2013

Άξονας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας για καινοτομία

Στόχος 2.1: Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των κρατικών αρχών και δρώντων προσανατολισμένων στην οικονομική ανάπτυξη

Επικεφαλής Εταίρος:Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika)
Σκοπός του Έργου:Το διακρατικό έργο 2InS Clusters για τη δημιουργία περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών (territorial clusters) που θα υποστηρίζουν την καινοτομία και τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησής του.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών μεθοδολογικών εργαλείων για τη δημιουργία και τη λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών (territorial clusters) που θα υποστηρίζουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών και νέων τεχνολογιών και διεθνοποίησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η πιλοτική δημιουργία επτά (7) clusters – ένα σε κάθε περιφέρεια η οποία εκπροσωπείται στο έργο – τα οποία θα παρέχουν υποστήριξη σε περίπου 105 επιχειρήσεις του κλάδου της «δημιουργικής οικονομίας» (creative business) χρησιμοποιώντας τα κοινά μεθοδολογικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα αποτελέσει την τελική φάση του προγράμματος.

Εταιρικό Σχήμα:
  • Περιφέρεια Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ελλάδα)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας και Κέντρο Καινοτομίας Antipolis (Γαλλία)
  • Επαρχία της Matera και Sviluppo Basilicata Spa (Ιταλία)
  • Πανεπιστημιακό Ίδρυμα- Οργανισμός Επιχειρήσεων των Βαλεαρίδων Νήσων (FUEIB)
  • Δημοτικό Συμβούλιο Μάλτας (Μάλτα)
Διάρκεια Έργου:01.06.2010 – 31.05.2013
 

Προϋπολογισμός Έργου:

1.808.000,00€
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής:95.000€
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

 

Κώστας Τρυποσκούφης, τηλ. 213-2065683,
e-mail: k.triposkoufis@attica.gr

Λαμπροθέα Πόγκα, τηλ. 213-2065685,
e-mail: labrothea@attica.gr

Ιστοσελίδα του Έργου:http://www.2insclusters.net/
Νέα του Έργου:Η Περιφέρεια Αττικής (σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχείρησης Αττικής) έχει συντάξει μια  έκθεση εδαφικής ανάλυσης στην οποία αποτυπώνονται οι προοπτικές και τα εμπόδια σχετικά με την καινοτόμο και εξωστρεφή/διεθνοποιημένη επιχειρηματικότητα στην Αττική. Επίσης, σε συνέχεια των κατευθύνσεων που δόθηκαν προς τους εταίρους κατά τη 2η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής (Steering Committee) του έργου η οποία έλαβε χώρα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2011 με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής, έχουν εντοπιστεί φορείς, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να εμπλακούν στις φάσεις υλοποίησης του έργου με κύριο σκοπό να  συμμετάσχουν στην πιλοτική δημιουργία του cluster της Αττικής.

Στην πρόσφατη Συνάντηση Εργασίας που διοργανώθηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια των υποχρεώσεων της στις 20 Δεκεμβρίου 2011 (Ξενοδοχείο Athens Electra Palace) παρουσιάστηκε το πρόγραμμα με αναφορά στους στόχους, την εταιρική σχέση, τα μεθοδολογικά εργαλεία, τα προϊόντα -αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και στις ομάδες επωφελουμένων και ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την καινοτομία και την εξωστρέφεια που θεωρούνται στις μέρες μας βασικό δομικό υλικό των διαδικασιών  επιβίωσης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η τελική φάση του έργου περιλαμβάνει την πιλοτική δημιουργία επτά (7) clusters – ένα σε κάθε περιφέρεια που εκπροσωπείται στο έργο – τα οποία θα παρέχουν υποστήριξη σε περίπου 105 επιχειρήσεις του  κλάδου της «δημιουργικής οικονομίας» (creative business) χρησιμοποιώντας τα κοινά μεθοδολογικά εργαλεία. Στη φάση αυτή εκτιμάται ότι θα εμπλακούν εβδομήντα (70) φορείς με σημαντική προστιθέμενη αξία στην εκπλήρωση των σκοπών  των clusters (επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, κυβερνητικοί οργανισμοί, φορείς της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, φορείς προαγωγής της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας).