e-MOPOLI                                                                                                  ATTICA_REGION

ΤΙΤΛΟΣ: eMOPOLIElectro Mobility as driver to support POLicy Instruments for sustainable mobility [Η Ηλεκτροκινητικότητα ως οδηγός της υποστήριξης οργάνων χάραξης πολιτικής για την βιώσιμη κινητικότητα]

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφορα προγράμματα Διαρθρωτικών Κονδυλίων περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτεραιότητες καινοτόμων σχεδίων κινητικότητας και συστημάτων μεταφορών που στηρίζονται σε χαμηλότερες ή μηδενικές εκπομπές CO2. Τα εναλλακτικά καύσιμα και η ηλεκτροκινητικότητα παρουσιάζουν μία εξαιρετική ευκαιρία για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε αστικές και έξω-αστικές περιοχές. Το πρόγραμμα e-MOPOLI στοχεύει να συμβάλλει στην αποτελεσματική διάδοση της ηλεκτροκινητικότητας και της κινητικότητας εναλλακτικών καυσίμων με τη βελτίωση ενός συνόλου εννέα (09) οργάνων χάραξης πολιτικής, από τα οποία τα έξι (06) συνδέονται άμεσα με Διαρθρωτικά Κονδύλια, στις χώρες της Ιταλίας, Σλοβενίας, Ελλάδας, Βελγίου, Φινλανδίας, Νορβηγίας, Ρουμανίας και Λετονίας.

Οι εταίροι δεσμεύονται να επικεντρωθούν σε πολλές κύριες περιοχές εργασίας: πολιτικές φόρτισης και χρέωσης διοδίων υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων, ανάπτυξη υποδομών φόρτισης που λειτουργούν με εναλλακτικές πηγές, ενσωμάτωση υποδομών και κόμβων φόρτισης στο χωρικό σχεδιασμό, επέκταση της χρήσης και αγορά οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων στις δημόσιες συγκοινωνίες και προώθηση της ηλεκτροκινητικότητας σε εξειδικευμένους, εμπορικούς στόλους.

Τα όργανα χάραξης πολιτικής τα οποία θα επιλεγούν από τους εννέα (09) εταίρους θα βελτιωθούν κυρίως μέσα από την υλοποίηση νέων έργων και την ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Οι Περιφερειακές και διαπεριφερειακές εκπαιδευτικές διαδικασίες θα εμπλέξουν ενεργά όλους τους εταίρους του έργου, τους φορείς τους και όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων.

Το έργο, προκειμένου να προσεγγίσει αποτελεσματικά τους στόχους του, θα δομηθεί στα ακόλουθα βήματα:

 • Συγκρότηση της μεθοδολογίας του e-MOPOLI.
 • Ανάλυση των τοπικών και περιφερειακών χωρικών πλαισίων των εταίρων.
 • Επιλογή Καλών Πρακτικών για την ανταλλαγή της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης.
 • Εννέα (09) Περιφερειακά Σχέδια Δράσης.
 • Παρακολούθηση των εννέα (09) Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης μέσα από τα διαδικτυακά εργαλεία του e-MOPOLI.
 • Συστάσεις του e-MOPOLI σχετικά με επιχειρήσεις και φορείς διακυβέρνησης, καθώς και ως προς την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) για Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.

Τα παραγόμενα αποτελέσματα του e-MOPOLIθα επικοινωνηθούν από το εταιρικό σχήμα σε ένα ευρύτερο κοινό, διαμέσου προσεκτικά σχεδιασμένες ενέργειες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν περιφερειακές και διαπεριφερειακές δράσεις, όπως συνέδρια, εργαστήρια, δράσεις δημοσιότητας, πλατφόρμα εκπαίδευσης πάνω σε σχετικές πολιτικές κοκ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Interreg Europe 2014-2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Από 1η Ιουνίου 2018, έως 30 Νοεμβρίου 2022.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Province of Brescia (IT)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

 • Flemish Government Department of Environment and Natural Energy (BE)
 • Region of Attica (GR)
 • Regional Council of Kainuu (FI)
 • Calabria Region – Infrastructure department n.6 (IT)
 • Zemgale Planning Region (LV)
 • Rogaland County Council (NO)
 • Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (RO)
 • BSC, Ltd, Kranj, RDA of Gorenjska (SI)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.792.053,00 €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Τ.Π.Α.): Περίπου 1.360.000,00 €.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 228.895,00 €.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Μαίρη Μισκα – Αναπλ. Προϊσταμένη, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τηλ. 213-2065617, email: mmiska@patt.gov.gr

Ιουλιανή Θεωνά – Αρχ. Μηχ. ΠΕ, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Τηλ. 213-2065145, email: itheona@patt.gov.gr


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ:

e-MOPOLI Newsletter 1 PDF 860,34 KB18/08/21 07:07:24
e-MOPOLI Newsletter 2 PDF 991,59 KB18/08/21 07:07:24
e-MOPOLI Newsletter 3 PDF 727,17 KB18/08/21 07:07:25
e-MOPOLI Newsletter 4 PDF 696,71 KB18/08/21 07:07:25
e-MOPOLI Newsletter 5 PDF 695,64 KB18/08/21 07:07:25