Τίτλος:Sustainable Tourism Entrepreneurship Mechanism: Approaching Territorial Sustainability through Developing Tourism and Culture based Entrepreneurship– SusTEn Mechanism
Πρόγραμμα /

Άξ. Προτ. /

Στόχος ΕΠ:

Πρόγραμμα: MED 2007 – 2013

Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης

Στόχος  2.1: Προστασία και βελτίωση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

Σκοπός του Έργου:Το SusTEn Mechanism επικεντρώνεται στο βιώσιμο τουρισμό και συναφείς τομείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού ορθολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εμπορευσιμότητας, με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η αειφόρος κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Στοχεύει επίσης να δημιουργήσει κοινές διακρατικές -διαπεριφερειακές δράσεις και συνεργασίες και  να ενσωματώσει στις πρακτικές τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων εμπλεκομένων στην προώθηση της τοπικής οικονομίας φορέων,  την έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Επικεφαλής Εταίρος:Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Έρευνας και Λογαριασμών Τουρισμού(LARETSA)
Εταιρικό Σχήμα:
  • Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) (Ελλάδα)
  • Επαρχία της Βενετίας, IRECOOP VENETO και Επαρχία της Ragusa (Ιταλία),
  • Πανεπιστημιακό Ίδρυμα- Οργανισμός Επιχειρήσεων των Βαλεαρίδων Νήσων (FUEIB) και Δημοτικό Συμβούλιο της Πάλμα Μαγιόρκα (Ισπανία)
  • Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Primorska (Σλοβενία),
  • Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Λυών (Γαλλία)
Διάρκεια Έργου:01.09.2009 – 31.03.2012
Προϋπολογισμός Έργου:1.594.800,00 €
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής:77.000€
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

 

Κώστας Τρυποσκούφης, τηλ. 213-2065683, e-mail: k.triposkoufis@attica.gr

Λαμπροθέα Πόγκα, τηλ. 213-2065685, e-mail: labrothea@attica.gr

Ιστοσελίδα του Έργου:http://www.sustenmechanism.com
Πρόοδος του Έργου:Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο SusTEn Mechanism, η Περιφέρεια Αττικής, μεταξύ άλλων, έχει εκπονήσει (σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής) μία μελέτη σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους περιορισμούς ως προς την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην Αττική.  Επίσης, έχει εκπονηθεί ένα marketing plan στο οποίο καταγράφεται το τουριστικό προϊόν της περιοχής (προσφορά, ζήτηση, ανάλυση διεθνών τάσεων κλπ) και προτείνεται παράλληλα μία στρατηγική marketing προώθησης της περιοχής ως τουριστικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί τοπικοί – δημόσιοι και ιδιωτικοί –  φορείς, οι οποίοι δυνητικά μπορούν να συμμετάσχουν σε ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση και υποστήριξη της βιώσιμης τουριστικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή.  Εκπρόσωποι ορισμένου αριθμού φορέων συμμετείχαν σε ενημερωτική συνάντηση (workshop) που διοργανώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος, του περιεχομένου και των στόχων του,  καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στον τουρισμό, τις εναλλακτικές μορφές του, την έννοια και τα χαρακτηριστικά της «Βιώσιμης Τουριστικής Επιχείρησης».
Μελλοντικές Δράσεις:Στο επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη ενημερωτική συνάντηση όπου θα παρουσιασθεί αναλυτικά ο μηχανισμός του SusTEn Mechanism και θα ακολουθήσει μία (σεμιναριακού) τύπου εκπαίδευση δημόσιων λειτουργών σχετικά με την εφαρμογή των εργαλείων που συνθέτουν τον μηχανισμό, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στην ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών πολιτικών. Στην τελική φάση του έργου, ο μηχανισμός του SusTEn Mechanism θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, με πεδίο εφαρμογής επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς (πολιτισμός κλπ), με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας  του μηχανισμού. Ο μηχανισμός του SusTEn Mechanism και τα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή του στην Αττική θα παρουσιασθούν σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.