Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 διαμορφώθηκε με βάση τους στρατηγικούς στόχους της προγραμματικής περιόδου καθώς και τις προτεραιότητες που επέλεξαν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές.

Το νέο σχήμα αποτελείται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προκειμένου να προκύψει ένα πιο ευέλικτο σύστημα διαχείρισης σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: