(3) 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ

  
Οι προτεραιότητες του 7ο ΠΠ περιέχονται σε μια σειρά ειδικών προγραμμάτων, που είναι τα εξής:

(1) Πρόγραμμα «Συνεργασία»

Το πρόγραμμα «Συνεργασία», που αποτελεί την καρδιά του 7ο ΠΠ και μακράν τον μεγαλύτερο τομέα του, ενισχύει τη συνεργατική έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με κάποιους βασικούς θεματικούς τομείς.

Οι εν λόγω θεματικοί τομείς είναι:

  • υγεία,
  • τρόφιμα, γεωργία, αλιεία και βιοτεχνολογία
  • τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  • νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
  • ενέργεια
  • περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής μεταβολής)
  • συγκοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)
  • κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
  • διάστημα
  • ασφάλεια

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τις νέες κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πολλαπλώς χρηματοδοτούμενες δράσεις μεγάλης κλίμακας που απευθύνονται στις επιχειρήσεις και υποστηρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις από συνδυασμό δημοσίων και ιδιωτικών πόρων. Άλλα σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος είναι ο συντονισμός μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, που αποσκοπεί στην προσέγγιση ευρωπαϊκών εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. η δράση ERA-NET), όπως και η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του επενδυτικού κινδύνου.

(2) Πρόγραμμα «Ιδέες» – και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

Το πρόγραμμα «Ιδέες» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει καθαρή, διερευνητική έρευνα αιχμής στα όρια της επιστήμης και της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από θεματικές προτεραιότητες. Εκτός από το ότι φέρνει αυτό το είδος έρευνας πιο κοντά στην ιδέα που οδήγησε στη σύλληψή του, το εν λόγω πρόγραμμα, ναυαρχίδα του 7ο ΠΠ, αποτελεί αναγνώριση της αξίας της βασικής έρευνας για την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα «Ιδέες» προσεγγίζει την έρευνα στην ΕΕ είναι μοναδικά ευέλικτος, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα κρίνονται αποκλειστικά με βάση τη δική τους αριστεία, κρινόμενα μετά από εξέταση από ομότιμους κριτές. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), το οποίο αποτελείται από ένα επιστημονικό συμβούλιο (υπεύθυνο για τη χάραξη της επιστημονικής στρατηγικής, την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, τον έλεγχο ποιότητας και τις δραστηριότητες πληροφόρησης) και μια ειδική εκτελεστική δομή (διοίκηση, υποστήριξη υποψηφίων, επιλεξιμότητα προτάσεων, διαχείριση επιχορηγήσεων και πρακτική οργάνωση).

Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μηχανολογίας, των κοινωνικο-οικονομικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αναδυόμενους και ταχέως αναπτυσσόμενους γνωστικούς τομείς αιχμής, καθώς και στη διεπιστημονική έρευνα. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Συνεργασία», δεν υπάρχει υποχρέωση για διασυνοριακές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες: erc.europa.eu

(3) Πρόγραμμα «Άνθρωποι» – προωθώντας τη σταδιοδρομία των ευρωπαίων ερευνητών

Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» παρέχει σημαντική στήριξη στην κινητικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη των ερευνητών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με ένα συνεκτικό σύνολο δράσεων «Marie Curie», που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ερευνητές να οικοδομήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως αρχική κατάρτιση ερευνητών, υποστήριξη της διά βίου κατάρτισης και εξέλιξης με διασυνοριακές ευρωπαϊκές υποτροφίες και άλλες δράσεις, όπως και εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Μια διεθνής διάσταση με εταίρους εκτός ΕΕ αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση της σταδιοδρομίας των ερευνητών της ΕΕ, με τη δημιουργία διεθνών υποτροφιών για εξερχόμενους και εισερχόμενους ερευνητές προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με ερευνητικές ομάδες εκτός Ευρώπης.

(4) Πρόγραμμα «Ικανότητες» – οικοδομώντας την οικονομία της γνώσης

Το πρόγραμμα «Ικανότητες» καταρτίστηκε για να βοηθήσει στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει μια ακμάζουσα οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. Ενισχύοντας τις ερευνητικές δυνατότητες, την ικανότητα για καινοτομία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, το πρόγραμμα τονώνει το συνολικό ερευνητικό δυναμικό και τους γνωστικούς πόρους της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ειδικούς τομείς γνώσης, στους οποίους συγκαταλέγονται οι ερευνητικές υποδομές, η έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι περιφέρειες της γνώσης, το ερευνητικό δυναμικό, η επιστήμη στην κοινωνία και οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

(5) Πυρηνική έρευνα

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη – το πρώτο μέρος εστιάζει στην πυρηνική σύντηξη και τον διεθνή θερμοπυρηνικό πειραματικό αντιδραστήρα (ITER), ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Οι στόχοι είναι να αναπτυχθεί η γνωστική βάση για την πυρηνική σύντηξη και να υλοποιηθεί ο πειραματικός αντιδραστήρας σύντηξης ITER. Το ερευνητικό πρόγραμμα ITER θα είναι το μεγαλύτερο του είδους του στον πλανήτη.

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος ασχολείται με την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση αποβλήτων εγκαταστάσεων πυρηνικής σχάσης και την ακτινοπροστασία. Οι δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής άποψης περί διαχείρισης και διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων, τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την υποστήριξη περαιτέρω έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές και άλλες δραστηριότητες του ITER: www.jrc.ec.europa.eu